Klauzula informacyjna dla pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych pracowników i mieszkańców DPS jest Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Chlebno 8, 89-310 Łobżenica, w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu,
2. Z inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie można skontaktować się poprzez adres email:iodo@sys-it.pl
3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu realizacji umowy o pracę, na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz.108 art.221 w związku z art.94 pkt.9a i 9b oraz indywidualnej zgody w przypadku Grupowego Ubezpieczenia.
4. Dane osobowe Mieszkańców Domu przetwarzane będą w celu pobytu i organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, na podstawie art. 107 pkt 5 b Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2017r.poz.1769), art. 2 pkt 4,5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2018.0.734) oraz art. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. 2016, poz. 1406) oraz art. 139 pkt 1 ust. 10 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017.0.1383).
5. Odbiorcami danych osobowych pracowników i mieszkańców będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane w składnicy akt przez czas określony, a po tym czasie zostaną zniszczone.
8. Pracownicy i Mieszkańcy Domu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
9. Pracownicy i Mieszkańcy Domu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:
– Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych przez Pracowników jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy o pracę.
11. Podanie danych osobowych przez Mieszkańców jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia pobytu w Domu Pomocy Społecznej i korzystania z usług oferowanych przez DPS. Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie
12. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.