Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Chlebno 8, 89- 310 Łobżenica, dyrektor@dpswchlebnie.pl w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych na adres siedziby administratora lub e-mail: iodo@sys-it.pl
1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit .c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. radcy prawnemu, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczących usług z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem ustalonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA), a po tym czasie zostaną trwale zniszczone lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych , których podanie jest obowiązkowe
7. Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej.
8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.