Warunki przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie jest prowadzony przez Powiat Pilski.

Do Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie przyjmowane są osoby o niepełnosprawności intelektualnej wymagające całodobowej opieki.

Zainteresowana osoba bądź jej przedstawiciel prawny zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej swego miejsca zamieszkania. Pracownicy tej instytucji dokonują oceny sytuacji oraz określają na podstawie wywiadu środowiskowego i po badaniu koniecznej dokumentacji celowość skierowania do DPS – u w stosownej decyzji . Następnie wydawana jest decyzja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o umieszczeniu w DPS osoby skierowanej. Kolejny krok to ustalenie przez dyrektora DPS-u terminu przybycia do placówki.

Osoba umieszczana w DP:S powinna zabrać ze sobą:

– dowód osobisty,

– legitymację ubezpieczeniową, decyzje rentowe,

– dokumentację leczenia/ wypisy ze szpitali, wyniki badań, zlecone leki/,

– bieliznę , odzież wierzchnią i obuwie dostosowane do różnych por roku,

– inne rzeczy osobiste konieczne do codziennego funkcjonowania.

Pobyt w DPS jest odpłatny. Mieszkaniec ponosi opłaty za pobyt w wysokości 70% swoich dochodów. Pozostałe koszty ponoszone są przez gminę ostatniego zamieszkania i osoby zobowiązane do alimentacji.
Po zamieszkaniu gmina ostatniego miejsca zamieszkania wydaje decyzję o wysokości odpłatności za pobyt w DPS.