Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Informacje podawane podczas otwarcia ofert puttygen download , o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia reverse phone lookup