Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Informacje podawane podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia