Wycieczka do mini ZOO oraz zamku gotyckiego

W bie??cym roku nasze mieszkanki wyjecha?y do oddalonego oko?o 55 km. od naszego Domu Cz?uchowa gdzie mo?na zwiedzi? zamek krzy?acki z baszt? oraz mini ZOO przy stacji paliw ,, Campol” Z ogromn? rado?ci? i zainteresowaniem panie ogl?da?y ró?ne zwierz?ta: oryksy, lwy, tygrysa, lamy, wielb??dy, ma?py, oraz ró?ne kolorowe ptactwo.

Najwi?cej jednak emocji wzbudzi?y ma?e kozy, które mo?na by?o karmi?, co sprawi?o wiele rado?ci paniom. Dalsza cz??? naszej wycieczki to zwiedzanie cz?uchowskiego zamku w nim wystaw sta?ych ( starodawnych narz?dzi gospodarskich i wyposa?enia domostw) oraz Gotyckiej baszty warownej z tarasem widokowym na samej górze. Na tle przepi?knych widoków miasta i jezior z wierzy zrobili?my wiele pami?tkowych fotografii. Pani przewodnik oprowadzaj?ca nasz? grup? opowiada?a o zgromadzonych na wystawie eksponatach. Przedstawi?a tak?e w skrócie histori? zamku w Cz?uchowie. Na zako?czenie zwiedzania zaprosi?a nas na projekcj? filmu o zamku i historii miasta Cz?uchowa.

Putty booter download Aloha enterprise 8080