Pożegnanie lata

W ramach integracji Mieszkanki Domu Pomocy Spo?ecznej w Chlebnie, uczestniczy?y w spotkaniu pod nazw? FA-LATO – po?egnanie lata 2014.,którego organizatorem by? Dom Pomocy Spo?ecznej w Falmierowie. Efektem imprezy by? przygotowany w plenerze konkurs na najciekawsze przebranie w warzywo, konstruowanie stworka z ziemniaków, rysowanie oznak ko?cz?cego si? lata puttygen download windows , nagrody oraz pocz?stunek.

Mieszkanki naszego Domu uczestnicz?c w zabawie wyra?a?y swoje emocje i wyobra?ni? twórcz?. Znakomitej zabawie towarzyszy?a s?oneczna pogoda i wspania?y humor. Impreza dla wielu uczestników okaza?a si? ?wietnym sposobem na sp?dzenie czasu i wzmacnianie wi?zi ze swoimi kolegami i kole?ankami. Ostatnim punktem imprezy by?a dyskoteka w plenerze. Fajna muzyka towarzyszy?a wszystkim do ko?ca imprezy.

Illinois area code