Udział mieszkanek DPS Chlebno w inscenizacji pierwszego dnia wojny

style=”text-align: justify;”>Mieszkanki naszej placówki u uczestniczy?y w spektaklu plenerowym organizowanym przez Gmin? ?ob?enica i Gminne Centrum Kultury w ?ob?enicy , które przygotowa?o dla mieszka?ców niecodzienn? niespodziank?. By?a ni? inscenizacja wojenna przypominaj?ca wydarzenia z II wojny ?wiatowej. Doskona?? sceneri? do odegrania spektaklu okaza? si? Plac Wolno?ci w ?ob?enicy. Aktorzy widowiska to grupa rekonstrukcyjna wyst?puj?ca kilkakrotnie co roku na terenie ca?ego kraju . Widzowie mieli okazj? ujrze? trzy sceny:

– ,,?apanka”
– ,, Aresztowanie polskiego partyzanta”
– ,, Próba odbicia wi??nia – atak na posterunek Gestapo”

Aktorzy przebrani byli w oryginalne stroje z epoki II wojny, przygotowano te? odpowiednio sceneri? z tamtego okresu. Wystrza?y z karabinów, motocykl z koszem, komendy wojskowe wykrzykiwane po niemiecku, odpowiednia muzyka podkre?la?y nastrój tragicznych wydarze?. Obserwatorzy nie kryli wzrusze? a nawet ?ez w czasie przebiegu akcji. By?o to godne uczczenie pami?ci poleg?ych w pierwszych dniach napa?ci Hitlerowców na Polsk?. Podsumowano ca?e wydarzenie s?owami ,, Nigdy wi?cej wojny!”

Mieszkanki uczestnicz?ce w widowisku:
1. Maria Kaczmarczyk
2. Monika Makie?a
3. Barbara Krawczak
4. Kazimiera ?urawiecka
5. Mariola Czuba
6. Ma?gorzata G?owacka
7. Teresa G?owacka

Putty key generator download