II Powiatowe Zawody Wędkarskie dla Osób Niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Pilskiego

W dniu 21.08.2014r. nad jeziorem M?otkowieckim odby?y si? zawody w?dkarskie dla Osób Niepe?nosprawnych z Domów Pomocy Spo?ecznej i Warsztatów Terapii Zaj?ciowej terenu Powiatu Pilskiego. Patronat nad zawodami obj?? Starosta Pilski Miros?aw Mantaj. Organizatorem Zawodów by? DPS w Chlebnie, a wspó?organizatorem ko?o PZW z Wyrzyska.

W zawodach uczestniczy?o 9 dwuosobowych dru?yn z DPS D?bna , DPS Chlebna, DPS Rzadkowa, DPS Falmierowa, DPS Pi?y oraz z WTZ Liszkowa, WTZ Rzadkowa, WTZ Uj?cia, a tak?e ?DS Caritas z Pi?y.

Uczestników zawodów przywita? Prezes Ko?a PZW Krzysztof Badura, Pani Burmistrz Wyrzyska Maria Bratkowska oraz Dyrektor DPS w Chlebnie Edward Starszak.

Zawodnikom „> kibicowali zaproszeni go?cie: Starosta Pilski Miros?aw Mantaj, Wicestarosta Pilski Kazimierz Sulima, Przewodnicz?cy Rady Powiatu Marian Martenka, Dyrektor PCPR w Pile Anna Szarzy?ska oraz Prezes Okr?gu Nadnoteckiego PZW w Pile Czes?aw Pachowicz oraz Dyrektorzy Domów Pomocy Spo?ecznej: w Falmierowie Barbara Kluska, w D?bnie Piotr ?oso?, w Pile Dorota Urba?ska.

Puchary i dyplomy wr?cza? Starosta Pilski. Ka?dy z uczestników otrzyma? torb? podró?n?. Sze?ciu najlepszych zawodników otrzyma?o w?dki i ko?owrotki.

Klasyfikacja II Powiatowych Zawodów W?dkarskich dla Osób Niepe?nosprawnych:
Dru?ynowo: I miejsce DPS w Falmierowie, II miejsce WTZ w Rzadkowie, III miejsce DPS w Chlebnie, IV miejsce ?DS w Pile, V miejsce DPS W D?bnie, VI miejsce DPS w Rzadkowie, VII miejsce WTZ w Uj?ciu, VIII miejsce WTZ w Liszkowie, IX DPS w Pile.
Indywidualnie: I miejsce Aneta Zió?kowska DPS w Falmierowie (1,630g), II miejsce Paulina Klak DPS w Chlebnie (1,610g), III miejsce Piotr Zdanowicz WTZ w Rzadkowie (1,590g).

Organizatorzy zawodów pragn? podzi?kowa? Panu Staro?cie Pilskiemu, Prezesowi Okr?gu Nadnoteckiego PZW oraz Zarz?dowi Ko?a PZW w Wyrzysku za okazane wsparcie i pomoc w zorganizowaniu zawodów oraz ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych uczestnikom zawodów.

Aloha enterprise login air force