Pożegnanie lata

W ramach integracji Mieszkanki Domu Pomocy Spo?ecznej w Chlebnie, uczestniczy?y w spotkaniu pod nazw? FA-LATO – po?egnanie lata 2014.,którego organizatorem by? Dom Pomocy Spo?ecznej w Falmierowie. Efektem imprezy by? przygotowany w plenerze konkurs na najciekawsze przebranie w warzywo, konstruowanie stworka z ziemniaków, rysowanie oznak ko?cz?cego si? lata puttygen download windows , nagrody oraz pocz?stunek.

Czytaj więcej →

Udział mieszkanek DPS Chlebno w inscenizacji pierwszego dnia wojny

style=”text-align: justify;”>Mieszkanki naszej placówki u uczestniczy?y w spektaklu plenerowym organizowanym przez Gmin? ?ob?enica i Gminne Centrum Kultury w ?ob?enicy , które przygotowa?o dla mieszka?ców niecodzienn? niespodziank?. By?a ni? inscenizacja wojenna przypominaj?ca wydarzenia z II wojny ?wiatowej. Doskona?? sceneri? do odegrania spektaklu okaza? si? Plac Wolno?ci w ?ob?enicy. Aktorzy widowiska to grupa rekonstrukcyjna wyst?puj?ca kilkakrotnie co roku na terenie ca?ego kraju . Widzowie mieli okazj? ujrze? trzy sceny:

Czytaj więcej →

Udział DPS w dożynkach gminnych

Dnia 30 sierpnia podczas do?ynek gminnych w Ko?cierzynie Ma?ym mieszkanki Domu Pomocy Spo?ecznej w Chlebnie mia?y okazj? zaprezentowa? swój dorobek w postaci r?kodzie?a artystycznego wykonanego na zaj?ciach. Du?ym zainteresowaniem osób odwiedzaj?cych stoisko cieszy?y si? kwiaty z papieru oraz koszyki z papierowej wikliny. Czytaj więcej →

II Powiatowe Zawody Wędkarskie dla Osób Niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Pilskiego

W dniu 21.08.2014r. nad jeziorem M?otkowieckim odby?y si? zawody w?dkarskie dla Osób Niepe?nosprawnych z Domów Pomocy Spo?ecznej i Warsztatów Terapii Zaj?ciowej terenu Powiatu Pilskiego. Patronat nad zawodami obj?? Starosta Pilski Miros?aw Mantaj. Organizatorem Zawodów by? DPS w Chlebnie, a wspó?organizatorem ko?o PZW z Wyrzyska.

Czytaj więcej →